Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалитите на Балканите

 

 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
САЙТЪТ

Сайтът ще съдържа два основни дяла:

І/ Уводни думи, работни дефиниции и групиране на обектите.

ІІ/ Като следваме групирането, обяснено в дял І, ще даваме отделни статии за всеки обект, които ще съдържат снимки от настоящето и миналото на обекта, кратко описание за мястото, където се намира, евентуално ще се цитират публикации за обекта. При това ще включваме не само паметници в България, но и в Турция и Гърция. Засега у нас никой не е успял да въведе обоснована и единна номерация на обектите, затова и ние ще ги представяме тук по географски райони, във всеки от които ще им даден условна номерация.

Тъй като събирането на толкова информация е много трудно, сайтът няма да е веднъж завинаги даден, а ще се развива и обогатява непрекъснато. Авторите на проекта ще се радват, ако читателите изпращат информация, която да допълва сайта.

След трудоемкия етап на първоначално зареждане с информация, ще дойде време за поддръжка и допълване, а също така и за постепенен превод на английски език. Това е наложително, понеже засега българските археолози пишат за мегалитите главно на български, турските – на турски, гръцките – на гръцки и така се затруднява общуването, обменът на информация, съвместните усилия за изучаване и запазване на мегалитното наследство

Ще се стараем да му придадем доколкото е възможно научна коректност и точност, а не любителски характер. Ще представяме на публиката само факти, а не тълкувания. Тълкуването на мегалитите от една страна е много несигурно и трудно доказуемо, а от друга смятаме за добре да предоставим това право на всеки заинтересуван читател.

Желаем на всички настоящи и бъдещи посетители приятно гостуване в сайта за Балканските мегалити! Подаваме ръка за сътрудничество на всички доброжелатели! На добър час!

09.02.2010г.

Л.Цонев, Д.Колев

КОДОВА СИСТЕМА В САЙТА "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"

ВИД ОБЕКТИ

 

КОД ПРЕДИ НОМЕРА

 

Мегалити в България...................................................................................

 

Добавя се "/BG" след номера

Менхири / Menhirs..........................................................................................
Отделни менхири / Single Menhirs...................................................................
Групирани менхири / Grouped Menhirs.............................................................
Кромлехи / Cromlehs.......................................................................................

Долмени / Dolmens.........................................................................................
Долмени в Странджа / Dolmens in Strandzha...................................................
Долмени в Сакар / Dolmens in Sakar...............................................................
Долмени в Източните Родопи / Dolmens in East Rhodope.................................

Специфични обекти / Specific Objects..............................................................
Скално-изсечени менхири / Rock Menhirs........................................................
Трилити / Triliths..............................................................................................
Скално-изсечени долмени / Rock Dolmens......................................................
Циклопски зидове / Cyclopic Walls..................................................................
Квазимегалити / Quasi-Megaliths.....................................................................
Парамегалити / Para-Megaliths........................................................................
Мегалитни каменни кръгове / Megalithic Stone Circles......................................

 

M
SM
GM
CR

D
Dstr
Dsak
Drhod

SO
RM
TR
RD
CW
QM
PM
SC

Мегалити в Гърция.......................................................................................

 

Добавя се "/GR" след номера

Мегалити в Турция.......................................................................................

Пример: Dstr-NNN/TR
Означава: Долмен в Странджа, номер NNN, в Турция

Добавя се "/TR" след номера
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги